Universidade de Vigo

Departamento de Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Área de Medicina Preventiva e Saúde Pública

 

Grupo de Investigación  MP1

 

MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA

          MEDICINA Y SALUD PÚBLICA

                         MEDICINE AND PUBLIC HEALTH

 

Código -- Código -- Code

MP1

 

Investigadores/as -- Investigadores/as -- Researchs

Maceiras García, Lourdes (coord.) - Profesora Universidade de Vigo

García Pomar, Dionisio - Profesor Universidade de Vigo

Montero Santalha, Xosé Martinho - Profesor Universidade de Vigo

Padín Iruegas, Mª Elena - Profesora Universidade de Vigo

 

Colaboradores/as -- Colaboradores/as -- Collaborators

Cadarso Suárez, Carmen Mª - Profesora Universidade de Santiago de Compostela

Duncan Barlow, Karen Joan - Profesora Universidade de Vigo

Espiño Amil, Mercedes - Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Xunta de Galicia

Estévez Pérez, José Ramón - Centro de Estudos Medievais, Ribadavia (Ourense)

Granero Martín, Ignacio - SERGAS

Gulín Martínez, Antonio - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Xunta de Galicia

Iglesis Diz, José Luis - SERGAS

Lamas Bértolo, Jorge - Centro de Estudios Chamoso Lamas, O Carballiño (Ourense)

López Pérez, José - Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Xunta de Galicia

Lozano Paz, Moisés - Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Xunta de Galicia

Maceiras Segovia, Mariña - Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Xunta de Galicia

Macz Pop, Ludwing - SERGAS

Montero Chacón, Mª Carmen - Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Xunta de Galicia

Méndez Álvarez, Marcial J. - Concello de Cortegada (Ourense)

Poza Magdalena, Olga - SERMAS

Rial Vidal, Anxos - Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Xunta de Galicia

Segovia Largo, Ángel - Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Xunta de Galicia

Vila Rodríguez, Roberto - SERGAS

Asociación Galega de Educación para a Saúde

Colectivo médico "MedicArte: Medicina e Arte en Galicia"

 

Oferta (Liñas de traballo) -- Oferta (Líneas de trabajo) -- Offer (Work lines)

* Método epidemiolóxico.
* Diagnóstico de saúde.
* Enquisas e saúde: coñecementos, crenzas, opinións, actitudes, hábitos, necesidades, expectativas, satisfacción...
* Determinantes da saúde: saúde ligada aos estilos de vida (alimentación, exercicio...), bioloxía humana (idade...), ambiente, asistencia sanitaria.
* Promoción da saúde e educación para a saúde: cidades saudables, escolas saudables, universidades saudables...
* Hidroloxía médica.
* Evolución da atención sanitaria ao longo da historia. Saúde e atención hospitalaria na Idade Media. Hospitais ao redor dos Camiños Xacobeos. Camiño Miñoto Ribeiro.
* Radioloxía. Medicina nuclear. Protección radiolóxica.
*
Células nai. Bioloxía molecular e oncoloxía. Epixenética e cancro.

* Método epidemiológico.
* Diagnóstico de salud.
* Encuestas y salud: conocimientos, creencias, opiniones, actitudes, hábitos, necesidades, expectativas, satisfacción...
* Determinantes de la salud: salud ligada a los estilos de vida (alimentación, ejercicio...), biología humana (edad...), ambiente, asistencia sanitaria.
* Promoción de la salud y educación para la salud: ciudades saludables, escuelas saludables, universidades saludables...
* Hidrología médica.
* Evolución de la atención sanitaria a lo largo de la historia. Salud y atención hospitalaria en la Edad Media. Hospitales en torno a los Caminos Jacobeos. Camino Miñoto Ribeiro.
* Radiología. Medicina nuclear. Protección radiológica.
*
Células madre. Bioloa molecular y oncología. Epigenética y cáncer.

* Epidemiologic method.
* Health diagnostic.
*
Surveys
and health: knowledge, belief, opinions, attitudes, habits, needs, expectations, satisfaction...
*
Determinants of health: health linked to lifestyle (food, exercise…), human biology (age...), environment, health care.
* Health promotion and health education
: healthy cities, healthy schools, healthy universities...
* Medical hydrology.
* The evolution of health care throughout history. Health and hospital care at the Middle Age. Hospitals in the Way of Saint James. Miñoto Ribeiro Route.
* Radiology. Nuclear medicine. Radiologic protecction.
* Mother cells. Molecular Biology and Oncology. Epigenetics and cancer.

 

Índice temático (Palabras chave) -- Índice temático (Palabras clave) -- Subject matter index (Keywords)

Saúde pública, epidemioloxía. Diagnóstico de saúde, enquisas. Estilos de vida, alimentación, exercicio, idade, ambiente. Promoción da saúde, educación para a saúde. Radioloxía, protección radiolóxica. Atención sanitaria.

Salud pública, epidemiología. Diagnóstico de salud, encuestas. Estilos de vida, alimentación, ejercicio, edad, ambiente. Promoción de la salud, educación para la salud. Radiología, protección radiológica. Atención sanitaria.

Public health, epidemiology. Health diagnosis, survey. Life style, food, exercise, age, environment. Health promotion, health education. Radiology, radiologic protection. Health care.

 

Códigos UNESCO -- Códigos UNESCO -- UNESCO Codes

321201 - Saúde pública - Salud pública - Public health
321001 - Medicina preventiva - Medicina preventiva - Preventive medicine
320201 - Epidemioloxía - Epidemiología - Epidemiology
320111 - Radioloxía - Radiología - Radiology
320401 - Medicina nuclear - Medicina nuclear - Nuclear medicine
520501 - Causas da mortalidade - Causas de la mortalidad - Causes of mortality
550617 -
Historia da medicina - Historia de la medicina - History of medicine

 

Código de Área Tecnolóxica -- Código de Área Tecnológica -- Code of  Technological Area

A15, A17, A21, A25, A26, A31 A36, C23, S60, S61, S62, S63, U03.

 

Contacto -- Contacto -- Contact

Lourdes Maceiras García
Teléfono: 986 801 750
Fax: 986 801 780
Correo electrónico: lurdesmg@uvigo.es
Centro: Facultade de Fisioterapia - Campus Universitario A Xunqueira - 36005 PONTEVEDRA
Páxina Web do Grupo MP1 na Universidade de Vigo: https://bidi.uvigo.gal/es/grupo/medicina-y-salud-publica

 

Proxectos:  

 

Calendario da Universidade de Vigo, da Área de Normalización Lingüística, ano 2020 (no mes de outubro):

https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2020-01/calendario_ANL_2020_2.pdf

 

2021 - setembro: “En galego! Exposición sobre a divulgación científica na nosa lingua”: exposición da Universidade de Vigo sobre a investigación e divulgación científica que fan en galego os grupos de investigación, panel do grupo MP1:

  

 

2020: o grupo MP1 e Ricardo Carvalho Calero:

Letras Galegas

 

2020: o grupo MP1 e Isaac Díaz Pardo:

Manda para Isaac

 

Falan de nós:

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2014/06/29/treinta-grupos-desarrollan-labor-investigadora-campus/0003_201406P29C5991.htm

 

Máis datos:  

 

Última actualización: 04-10-2021

 

Inicio