Universidade de Vigo

Departamento de Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Área de Medicina Preventiva e Saúde Pública

 

Grupo de Investigación  MP1

 

MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA

          MEDICINA Y SALUD PÚBLICA

                         MEDICINE AND PUBLIC HEALTH

 

Código -- Código -- Code

MP1

 

Investigadores/as -- Investigadores/as -- Researchs

Maceiras García, Lourdes (coord.) - Profesora Universidade de Vigo

García Pomar, Dionisio - Profesor Universidade de Vigo

Padín Iruegas, Mª Elena - Profesora Universidade de Vigo

 

Colaboradores/as -- Colaboradores/as -- Collaborators

Cadarso Suárez, Carmen Mª - Profesora Universidade de Santiago de Compostela

Duncan Barlow, Karen Joan - Profesora Universidade de Vigo

Estévez Pérez, José Ramón - Centro de Estudios Medievais de Ribadavia

Estévez Vila, Soledad - Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, Xunta de Galicia

Gulín Martínez, Antonio - Xunta de Galicia

Janeiro Espiñeira, Xosé Luís - Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, Xunta de Galicia

Lamas Bértolo, Jorge - Centro de Estudios Chamoso Lamas

López Pérez, José - Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, Xunta de Galicia

Lozano Paz, Moisés - Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, Xunta de Galicia

Maceiras Segovia, Mariña - Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, Xunta de Galicia

Macz Pop, Ludwing - SERGAS

Montero Santalla, Xosé Martinho - Profesor Universidade de Vigo

Méndez Álvarez, Marcial J. - Concello de Cortegada

Poza Magdalena, Olga - SERMAS

Segovia Largo, Ángel - Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, Xunta de Galicia

Vila Rodríguez, Roberto - SERGAS

 

Oferta (Liñas de traballo) -- Oferta (Líneas de trabajo) -- Offer (Work lines)

* Método epidemiolóxico.
* Diagnóstico de saúde.
* Enquisas e saúde: coñecementos, crenzas, opinións, actitudes, hábitos, necesidades, expectativas, satisfacción...
* Determinantes da saúde: saúde ligada aos estilos de vida (alimentación, exercicio...), bioloxía humana (idade...), ambiente e/ou asistencia sanitaria.
* Promoción da saúde e educación para a saúde: cidades saudables, escolas saudables, universidades saudables...
* Hidroloxía médica.
* Radioloxía. Medicina nuclear. Protección radiolóxica.
*
Células nai. Bioloxía molecular e oncoloxía. Epixenética e cancro.
* Evolución da atención sanitaria ao longo da historia.

* Método epidemiológico.
* Diagnóstico de salud.
* Encuestas y salud: conocimientos, creencias, opiniones, actitudes, hábitos, necesidades, expectativas, satisfacción...
* Determinantes de la salud: salud ligada a los estilos de vida (alimentación, ejercicio...), biología humana (edad...), ambiente y/o asistencia sanitaria.
* Promoción de la salud y educación para la salud: ciudades saludables, escuelas saludables, universidades saludables...
* Hidrología médica.
* Radiología. Medicina nuclear. Protección radiológica.
*
Células madre. Bioloa molecular y oncología. Epigenética y cáncer.
* Evolución de la atención sanitaria a lo largo de la historia.

* Epidemiologic method.
* Health diagnostic.
*
Surveys
and health: knowledge, belief, opinions, attitudes, habits, needs, expectations, satisfaction...
*
Determinants of health: health linked to lifestyle (food, exercise…), human biology (age...), environment and/or health care.
* Health promotion and health education
: healthy cities, healthy schools, healthy universities...
* Medical hydrology.
* Radiology. Nuclear medicine. Radiologic protecction.
* Mother cells. Molecular Biology and Oncology. Epigenetics and cancer.
*
The evolution of health care throughout history.

 

Índice temático (Palabras chave) -- Índice temático (Palabras clave) -- Subject matter index (Keywords)

Saúde pública, epidemioloxía. Diagnóstico de saúde, enquisas. Estilos de vida, alimentación, exercicio, idade, ambiente. Promoción da saúde, educación para a saúde. Radioloxía, protección radiolóxica. Atención sanitaria.

Salud pública, epidemiología. Diagnóstico de salud, encuestas. Estilos de vida, alimentación, ejercicio, edad, ambiente. Promoción de la salud, educación para la salud. Radiología, protección radiológica. Atención sanitaria.

Public health, epidemiology. Health diagnosis, survey. Life style, food, exercise, age, environment. Health promotion, health education. Radiology, radiologic protection. Health care.

 

Códigos UNESCO -- Códigos UNESCO -- UNESCO Codes

321201 - Saúde pública - Salud pública - Public health
321001 - Medicina preventiva - Medicina preventiva - Preventive medicine
320201 - Epidemioloxía - Epidemiología - Epidemiology
320111 - Radioloxía - Radiología - Radiology
320401 - Medicina nuclear - Medicina nuclear - Nuclear medicine
520501 - Causas da mortalidade - Causas de la mortalidad - Causes of mortality
550617 -
Historia da medicina - Historia de la medicina - History of medicine

 

Código de Área Tecnolóxica -- Código de Área Tecnológica -- Code of  Technological Area

A15, A17, A21, A25, A26, A31 A36, C23, S60, S61, S62, S63, U03.

 

Contacto -- Contacto -- Contact

Lourdes Maceiras García
Teléfono: 986 801 750
Fax: 986 801 780
Correo electrónico: lurdesmg@uvigo.es
Centro: Facultade de Fisioterapia - Campus Universitario A Xunqueira - 36005 PONTEVEDRA
Páxina Web do Grupo MP1 na Universidade de Vigo: https://bidi.uvigo.gal/es/grupo/medicina-y-salud-publica

 

Calendario da Universidade de Vigo, da Área de Normalización Lingüística, ano 2020 (no mes de outubro):

https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2020-01/calendario_ANL_2020_2.pdf

 

Falan de nós:

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2014/06/29/treinta-grupos-desarrollan-labor-investigadora-campus/0003_201406P29C5991.htm

 

Máis datos:  

 

Última actualización: 28-10-2020

 

Inicio