Área de Medicina Preventiva e Saúde Pública

Campus de Pontevedra

Curso académico 2016-2017

 

 

Centro - Titulación: Facultade de Fisioterapia - Grao en Fisioterapia

Materia: Saúde Pública e Fisioterapia Comunitaria

Código: P05G170V01_404

Créditos ECTS: 9

Carácter: Obrigatoria (OB)

Curso:

Cuadrimestre:

Departamento: Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Coordinadora: Prof. Maceiras García, Lourdes

Profesorado: Prof. Maceiras García, Lourdes - lurdesmg@uvigo.es
                       Prof. Novoa Santos, Borja - borja@uvigo.es
                       Prof. González Nores, José Carlos - nores@uvigo.es

 

Unidade: Saúde Pública

Área: Medicina Preventiva e Saúde Pública

Profesorado: Prof. Maceiras García, Lourdes

 

Horario de clases:

- De teoría (SP e FC): luns e martes de 17,45 a 19,45 h, e mércores de 15,45 a 17,45 h (grupo A, grande).

- De seminarios (SP e FC): luns e martes de 19,45 a 21,45 h  (grupos B, medianos).

 

Titorías de Saúde Pública:

1º semestre: luns e mércores de 11 a 14 h.
2º semestre: luns e mércores de 11 a 14 h.

En: andar 1º, despacho 5.
Teléfonos: 986 801 750 / 986 801 761.
Fax: 986 801 780.

Tamén por correo electrónico: lurdesmg@uvigo.es
Sitio web: http://mpsp.webs.uvigo.es

Tamén a través da FaiTIC.

 

Datas dos exames oficiais:

- Convocatoria Fin de carreira (do 17 ao 28 de outubro de 2016) (data límite actas: 25 de novembro de 2016):
* 20 de outubro, xoves, ás 17 h.

- 2º cuadrimestre (do 15 ao 31 de maio de 2017) (data límite actas: 10 de xuño de 2017):
* 24 de maio, mércores, ás 17 h.

- Xullo (do 26 de xuño ao 7 de xullo de 2017) (data límite actas: 18 de xullo de 2017):
* 6 de xullo, xoves, ás 17 h.

Traballos de Fin de Grao:
- 2º cuadrimestre 2017: 15 de xuño, xoves.
-
Xullo 2017: 20 de xullo, xoves.

 

Contidos de Saúde Pública:

A. Teoría:

 1. Tema: A saúde.
  Subtemas: Concepto de saúde; evolución histórica. A saúde e os seus determinantes.
  Historia natural da enfermidade; niveis de prevención.

 2. Tema: Saúde Pública.
  Subtemas: Concepto de saúde pública.
  Evolución histórica.

 3. Tema: Sistemas de Información Sanitaria (SIS).
  Subtemas: Demografía. Índices e indicadores.
  Diagnóstico de saúde.

 4. Tema: Epidemioloxía.
  Subtemas:
  Medición dos fenómenos de saúde e enfermidade. Vixiancia epidemiolóxica. Estudios epidemiolóxicos.

 5. Tema: Educación para a Saúde (EpS).
  Subtemas: Concepto de EpS. Modelo de aprendizaxe do comportamento. Promoción da saúde.

 6. Tema: Sistema Sanitario Español (Sistema Nacional de Salud - SNS).
  Subtemas: Evolución. Planificación e xestión sanitaria.

 7. Tema: Dereitos fundamentais e de igualdade. Dereito á saúde.
  Subtemas:
  Determinantes sociais da saúde. Desigualdades en saúde. Valores propios dunha cultura de paz e democracia. Organismos sanitarios internacionais. Organizacións non gobernamentais e saúde.

B. Seminarios:

Técnicas cualitativas de planificación.

 

Bibliografía:

- Sierra A, Sáenz MC, Fernández-Crehuet J, Salleras Ll, Cueto A, Gestal JJ, Domínguez V, Delgado M, Bolúmar F, Herruzo R, Serra Ll, Rodríguez F, Espigares M, Vaqué J, Hernández I, Álvarez-Dardet C, Fernández-Crehuet R, Gil A, Martín JM, Banegas JR, Arias A, Porta M, Bueno S. Piédrola Gil. Medicina Preventiva y Salud Pública. Barcelona: Masson.

- Martínez Navarro F, Antó JM, Castellanos PL, Gili M, Marset P, Navarro V. Salud Pública. Madrid: McGraw-Hill / Interamericana.

 

- Ashton J, Seymour H. La nueva Salud Pública. Barcelona: SG / Masson.

- Pineault R, Daveluy C. La planificación sanitaria. Conceptos, métodos y estrategias. Barcelona: SG / Masson.

- Salleras Sanmartí L. Educación sanitaria. Principios, métodos y aplicaciones. Madrid: Díaz de Santos.

- Varela J, Galego P. Bases para la mejora continua de la calidad de los servicios de salud. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

 

- Louro González A, Serrano Peña J, González Guitián C. Guías para la consulta de atención primaria. Gestión de la información y el conocimiento en el punto de atención. A Coruña: Casitérides.

- Martín Zurro A, Cano Pérez JF. Atención Primaria. Conceptos, organización y práctica clínica. Madrid: Elsevier.

- Medina F. Bases para la incorporación de fisioterapia en los equipos de atención primaria. Fisioterapia. 1992; 14: 125 - 153.

 

- Romeo Casabona CM. El médico ante el Derecho. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo.

- Leis, decretos e ordes obxecto de estudio.

 

- Revista Salud Pública y Educación para la Salud (en Internet e na Biblioteca da Universidade).

 

Programa materia en cursos anteriores

 

Competencias de titulación e Competencias de materia: (Ver Guía da Titulación)

Materia na Guía da Titulación

 

Carga docente COAP:

Grupo A: 68 h estudante; 1 grupo; 68 h profesorado.
Grupo B: 10 h estudante; 3 grupos; 30 h profesorado.

Total A + B: 78 h estudante; 98 h profesorado.

Actividades autónomas estudante: 147 h.

Total horas estudante: 225 h.

 

Planificación docente:

Actividades introdutorias: horas na aula: 2 / horas fóra da aula: 0 / horas totais: 2.

Sesións maxistrais: horas na aula: 60 / horas fóra da aula: 105 / horas totais: 165.

Seminarios:  horas na aula: 8 / horas fóra da aula: 20 / horas totais: 28.

Traballos tutelados: horas na aula: 1 / horas fóra da aula: 23 / horas totais: 24.

Presentacións / exposicións: horas na aula: 4 / horas fóra da aula: 0 / horas totais: 4.

Probas: horas na aula: 2 / horas fóra da aula: 0 / horas totais: 2.

(Estes datos de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado).

 

Metodoloxía docente:

O alumnado ten que se dar de alta no Servizo de Teledocencia: FaiTIC (plataforma TEMA), cubrir a ficha virtual: aportando os seus datos e unha foto, e participar nas actividades que se fan a través del, para o correcto seguimento da materia.

Actividades introdutorias: Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a presentar a materia.

Sesións maxistrais: As clases teóricas serán participativas e utilizarase a consulta didáctica, debate, estudo de casos e estratexias de resolución de problemas, cunha aprendizaxe activa.

Seminarios: Actividades enfocadas ao traballo sobre un tema específico, que permiten afondar ou complementar os contidos da materia.

Traballos tutelados: O alumnado realizará un traballo en grupo sobre algún dos contidos da materia, de acordo co profesorado.

Presentacións / exposicións: Exposición con medios audiovisuais, por parte do alumnado, ante o profesorado e o alumnado, do traballo tutelado.

 

Atención personalizada:

Para actividades introdutorias, sesións maxistrais, seminarios, traballos tutelados e presentacións / exposicións:

1.- O alumnado ten que se dar de alta no Servizo de Teledocencia: FaiTIC (plataforma TEMA), cubrir a ficha virtual: aportando os seus datos e unha foto, e participar nas actividades que se fan a través del, para o correcto seguimento da materia.

2.- Titorías:
Ademais das titorías de grupo pequeno, de cara á realización do traballo tutelado da materia, existen as titorías de orientación e asesoramento académico, profesional e persoal. Lévanse a cabo no horario e lugar indicados arriba (no apartado Titorías), sendo de 6 horas á semana.
Tamén poden realizarse por correo electrónico ao enderezo electrónico do profesorado
, indicando no asunto: TITORÍAS, ou a través da FaiTIC.

3.- Organización social do traballo do alumnado: Para o desenvolvemento da docencia faranse grupos:
* Grupo A ou grupo grande: clases teóricas e exposicións de traballos.
* Grupo B ou grupo mediano: seminarios.
* Individual: exame.

 

Avaliación:

- Sesións maxistrais: Unidade de Saúde Pública: Haberá un exame final da materia, con preguntas de tipo test e 5 opcións de respostas, das que só unha será válida; cada pregunta ben respondida contará un punto, e cada cinco preguntas mal respondidas restarán un punto; as deixadas en branco non descontarán puntuación. Unidade de Fisioterapia Comunitaria: Probas de resposta longa, de desenvolvemento. Non se pode deixar ningunha pregunta sen contestación efectiva.
Terá un valor do 80% da nota final.

- Seminarios: A asistencia aos seminarios é obrigatoria. Realizarase unha observación sistemática do alumnado para recoller datos sobre a súa participación no desenvolvemento deles.
Terá un valor do 10% da nota final.

- Traballos tutelados: A asistencia ás titorías, realización, exposición e defensa do traballo é obrigatoria para superar a materia. Valorarase a participación nas titorías do traballo, a formulación e análise realizada, así como a redacción e utilización de fontes bibliográficas.
Ten un valor do 5% da nota final.

- Presentacións / exposicións: Valorarase a presentación do traballo con medios audiovisuais, a súa exposición e defensa.
Ten un valor do 5% da nota final.

 

Outros comentarios e segunda convocatoria:

Os criterios de asistencia ás clases, seminarios, etc., rexeranse polas normativas xerais e específicas da Universidade de Vigo e da Facultade de Fisioterapia.

Para poder presentarse a exame en calquera das dúas convocatorias é obrigatorio asistir aos seminarios e realizar, asistir as titorías, expoñer e defender o traballo nas datas que se establezan ao principio da docencia da materia.

Esta materia consta de dúas unidades: Unidade I: Saúde Pública, e Unidade II: Fisioterapia Comunitaria. A avaliación farase de cada unidade por separado; sendo necesario, para aprobar a materia, asistir aos seminarios, ás titorías do traballo, e realizar, expoñer e defender o traballo nas datas que se establezan ao principio da docencia da materia, e superar as dúas Unidades independentemente (e, dentro delas, cada unha das súas partes: teórica, seminarios e práctica).
A nota final será a media das dúas Unidades, se ambas están aprobadas. Se só se aproba unha Unidade, consérvase ese aprobado dentro do mesmo curso académico (ata xullo),
pero non dun curso aos seguintes.

Os dereitos e deberes para o alumnado non asistente a clases por causas xustificadas, serán os mesmos que para o asistente.

O alumnado non precisa coñecementos previos específicos sobre a materia para cursala (tan só os legalmente establecidos), pero si unha madurez que lle permita razoala.

 

Recomendacións:

1. Asistencia regular ás clases teóricas e prácticas.
2. Manter unha actitude participativa perante as clases.
3. Estudo e revisión semanal da materia impartida e as notas tomadas na clase.
4. Lectura da bibliografía recomendada.
5. Utilización das titorías.

 

Calendarios Académicos da Universidade de Vigo (por cursos)

 

Calendario Ensino Non Universitario

 

Manuais da plataforma TEMA na FaiTIC

 

Prácticas

 

Inicio